You are currently viewing Инструкција за уплату  донација

Инструкција за уплату донација

Инструкција за уплату донација, као помоћ у борби против епидемије болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2:

  • Уплата донација у девизама од међународних организација на девизни рачун број: 840-1630-88- Извршење буџета Републике Србије–девизни рачун, по инструкцији из Прилога;

 

  • Уплате донација у динарима могу се вршити на уплaтне рачуне:

840

732161843

59

 Текуће донације од међународних oрганизација у корист Републичког фонда за здравствено осигурање

 840

732351843

31 

Текуће помоћи ЕУ у корист Републичког фонда за здравствено осигурање

840

744161843

57

Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист Републичког фонда за здравствено осигурање

Приликом уплате на напред наведене уплатне рачуне, у поље позив на број одобрења унети: 97 41601, са шифром плаћања 153 – за готовинске уплате, односно 253 – за безготовинско плаћање.